Thursday, July 23, 2009

Trung Quốc(8)

Thập Phương Phổ Hiền Bồ Tát
Thập Phương Phổ Hiền Bồ Tát
Bỉnh Linh Tự Đại Phật Thạch Quật
Bỉnh Linh Tự Đại Phật Thạch Quật 1cc1
Bỉnh Linh Tự Đại Phật Thạch Quật 2
Bỉnh Linh Tự Đại Phật Thạch Quật
Bỉnh Linh Tự Đại Phật Thạch Quật 3
Bỉnh Linh Tự Đại Phật Thạch Quật
Bỉnh Linh Tự Đại Phật Thạch Quật 4
Bỉnh Linh Tự Đại Phật Thạch Quật
Bỉnh Linh Tự Đại Phật Thạch Quật 5
Bỉnh Linh Tự Đại Phật Thạch Quật
Bỉnh Linh Tự Đại Phật Thạch Quật 6
Bỉnh Linh Tự Đại Phật Thạch Quật
Bỉnh Linh Tự Đại Phật Thạch Quật 7
Cam Cốc Đại Phật
Cam Cốc Đại Phật 1
Cam Cốc Đại Phật
Cam Cốc Đại Phật 2
Cam Cốc Đại Phật
Cam Cốc Đại Phật 3
Cam Cốc Đại Phật
Cam Cốc Đại Phật 4
Cửu Tắc Cấu
Cửu Tắc Cấu
Cửu Tắc Cấu
Cửu Tắc Cấu 2
Cửu Tằc Cấu
Cửu Tắc Cấu 3
Cửu Tắc Cấu Cửu Tắc Cấu 4
Cửu Tắc Cấu
Dục Dương Đại Ngọa Phật
Dục Dương Đại Ngọa Phật
Dục Dương Đại Ngọa Phật
Dục Dương Đại Ngọa Phật
Dục Dương Đại Ngọa Phật
Dục Dương Đại Ngọa Phật
Di Lặc Đại Phật
Di Lặc Đại Phật
Di Lặc Đại Phật
Di Lặc Đại Phật
Di Lặc Đại Phật
Di Lặc Đại Phật
Di Lặc Đại Phật
Di Lặc Đại Phật
Di Lặc Đại Phật
Di Lặc Đại Phật
Di Lặc Đại Phật
Di Lặc Đại Phật
Hoàng Long Tự
Hoàng Long Tự
Kim Ngọc Quan Âm
Kim Ngọc Quan Âm Kim Ngọc Quan Âm
Mạch Tích Sơn Đại Phật Thạch Quật
Mạch Tích Sơn Đại Phật Thạch Quật
Mạch Tích Sơn Đại Phật Thạch Quật
Mạch Tích Sơn Đại Phật Thạch Quật
Mạch Tích Sơn Đại Phật Thạch Quật
Mạch Tích Sơn Đại Phật Thạch Quật
Mạch Tích Sơn Đại Phật Thạch Quật
Mạch Tích Sơn Đại Phật Thạch Quật
Mạch Tích Sơn Đại Phật Thạch Quật
Mạch Tích Sơn Đại Phật Thạch Quật
Mạch Tích Sơn Đại Phật Thạch Quật
Mạch Tích Sơn Đại Phật Thạch Quật
Mạch Tích Sơn Đại Phật Thạch Quật
Mạch Tích Sơn Đại Phật Thạch Quật
Mạch Tích Sơn Đại Phật Thạch Quật
Mạch Tích Sơn Đại Phật Thạch Quật
Mạch Tích Sơn Đại Phật Thạch Quật
Mạch Tích Sơn Đại Phật Thạch Quật
Mạch Tích Sơn Đại Phật Thạch Quật
Mạch Tích Sơn Đại Phật Thạch Quật
Nam Hải Quan Âm
Nam Hải Quan Âm
Nam Hải Quan Âm
Nam Hải Quan Âm
Nam Hải Quan Âm
Nam Hải Quan Âm
Nam Hải Quan Âm
Nam Hải Quan Âm
Nam Hải Quan Âm
Nam Hải Quan Âm
Nam Hải Quan Âm
Nam Hải Quan Âm
Nam Hải Quan Âm
Nam Hải Quan Âm
Nam Hải Quan Âm
Nam Hải Quan Âm

No comments:

Post a Comment